Voorwaarden voor verenigingen en stichtingen voor deelname aan de WeSpark Clubactie.

 • De WeSpark Clubactie staat open voor Zaanse verenigingen en stichtingen, postcodegebied 1500 t/m 1567.
 • De vereniging/stichting staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.
 • Mensen moeten lid kunnen zijn/worden van de vereniging dan wel moet
  voor een brede doelgroep toegankelijk en/of interessant zijn.
 • De vereniging/stichting dient een maatschappelijk, sportief, recreatief,
  cultureel duurzaam doel en draagt bij aan de lokale leefbaarheid in de Zaanstreek.
 • De vereniging / stichting is primair een vrijwilligersorganisatie die niet
  gericht is op het maken van winst.
 • De vereniging / stichting is gevestigd in de Zaanstreek en/of heeft een lokaal karakter en geen regionaal of landelijk karakter.
 • De activiteiten van de vereniging/stichting vinden in de Zaanstreek plaats.
 • De vereniging / stichting moet zich aanmelden en de in het formulier gevraagde gegevens verstrekken om deel te mogen nemen aan de WeSpark Clubactie en maakt bij aanmelding kenbaar wat haar (duurzame) spaar doel is waarvoor ze een bijdrage van WeSpark wil ontvangen.
 • WeSpark verstrekt een bijdrage van 10,- euro per jaar aan de vereniging of stichting die door het nieuwe lid van WeSpark is gekozen bij aanmelding en zolang dat lid aan WeSpark is verbonden.
 • De vereniging / stichting heeft pas recht op de bijdrage nadat het nieuwe lid van WeSpark de eerste maandelijkse betaling heeft gedaan.
 • De vereniging of stichting maakt na aanmelding automatisch kans op 1 van de 3 kwartaalsprints ter waarde van 500,- euro. 
 • De activiteiten van de vereniging/stichting sluiten aan bij de merkwaarden van WeSpark: energiek, (duurzaam), betrokken en Zaans.
 • De directie van WeSpark behoudt te allen tijde het recht om een
  vereniging/stichting uit te sluiten van, dan wel toe te laten tot de WeSpark Clubactie en mag indien daar aanleiding toe is, achteraf om verantwoording vragen aan de vereniging/stichting.
 • WeSpark Zaanstreek heeft ten alle tijden het recht om deze (win)actie aan te passen, te stoppen of te verlengen. WeSpark is wel verplicht om de deelnemende clubs hiervan op de hoogte te stellen.

Extra voorwaarde in verband met belastingwet en -regelgeving:

 • De vereniging is verplicht om elke bijdrage van de WeSpark Clubactie te
  besteden aan duurzame, dan wel maatschappelijke doelen ter verbetering van de aspecten leefbaarheid, milieu, educatie, cultuur, sport & recreatie. Op verzoek van WeSpark moet de vereniging dit kunnen aantonen.
 • Indien de vereniging/stichting niet kan aantonen dat de bijdrage aan het
  opgegeven doel is besteed, wordt deze vereniging/stichting uitgesloten van deelname aan de WeSpark Clubactie.

Welke verenigingen en stichtingen komen niet in aanmerking?

 • Verenigingen en stichtingen die niet in aanmerking komen zijn de verenigingen en stichtingen zoals vermeld in de rechterkolom.

Vergoeding aan verenigingen en stichtingen?

 • Elke nieuwe klant (enkel natuurlijke personen) van WeSpark kiest bij aanmelding een vereniging of stichting waaraan WeSpark voor elk jaar dat hij of zij klant is 10 euro overmaakt. Enkel aan Zaanse verenigingen of stichtingen die zich hebben aangemeld voor de WeSpark Clubactie kan geld worden overgemaakt.
 • Per kwartaal ontvangen drie verenigingen of stichtingen een extra 500,- euro die zij voor hun spaardoel kunnen gebruiken.

Tegenprestatie

 • WeSpark verplicht verenigingen/stichtingen die meedoen aan de WeSpark Clubactie niet tot het bieden van een tegenprestatie.
 • Wij stellen het wel erg op prijs als de vereniging actief met de WeSpark Clubactie meedoet door bijvoorbeeld een oproep te plaatsen in het clubblad, een banner te plaatsen op de site of een reclamebord langs het veld of een spandoek bij de ingang of in de kantine op te hangen. Daarbij zullen wij de verenigingen en stichtingen een toolkit doen toekomen met diverse promotiematerialen. Hiermee kan de vereniging / stichting actief campagne voeren voor WeSpark en het spaardoel van de club.
 • Verenigingen of stichtingen die deelnemen aan de actie mogen door WeSpark in haar communicatie aan het publiek genoemd worden.

De volgende verenigingen / stichtingen / zaken komen niet in aanmerking voor de WeSpark Clubactie:

 • Subafdelingen of subcommissies;
 • Religieuze verenigingen/stichtingen tenzij er een positieve
  integriteitscreening is gedaan (Bibob-wet);
 • Politieke verenigingen stichtingen;
 • Landelijke initiatieven, mits ze een lokaal karakter hebben. Nadenken over:
 • Zonnebloem (hebben lokale afdelingen)
 • Jantje Beton (is een collecte), etc.
 • Personeels-, winkeliers- en ondernemersverenigingen;
 • Huurders(belangen)verenigingen, stichtingen onroerend goed beheer,
  stichtingen derdengelden;
 • Carnavalsvereniging;
 • Spaar- en beleggingsclubs;
 • Verenigingen/stichtingen die initiatieven buiten de Zaanstreek (incl.
  buitenland) steunen;
 • Particuliere initiatieven (bijvoorbeeld: volkstuinverenigingen, uitgave
  boeken/dvd/etc.) mits voldoet aan eisen in eerste alinea, wel akkoord
 • Bibliotheken;
 • Actiecomités;
 • Serviceclubs (Rotary, Kiwanie, Lions, etc.) en sociëteiten;
 • Feesten;
 • Dorpsraden;
 • Dorpshuizen/gemeenschapshuizen;
 • Restauratie- en exploitatiekosten en verenigingen/stichtingen ten
  behoeve daarvan;
 • Adviesorganen;
 • Overkoepelende organen;
 • Milieubelastende activiteiten (o.a. gemotoriseerde sporten);
 • Gevaarlijke sporten en risicovolle gevechtssporten;
 • Militaire aangelegenheden;
 • Sociëteiten/uitgaansgelegenheden;
 • Spaarkassen;
 • Vakbonden.